Vibraonica.hr je registirarna domena tvrtke:
Sandbox d.o.o
OIB: 26839719197
MBS: 080986020
MB:04424859
upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-15/23710-4.
Sjedište: Baburičina 23, 10000 Zagreb, HR.
Tel: 099 630 7986
E-mail: [email protected]
Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Alen Alihodžić
Banka: Raiffeisen Bank, IBAN: HR5124840081135136014